คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำ ที่ใช้บ่อยที่สุด

เว็บไซต์ wordfrequency.info ได้วิเคราะห์ฐานข้อมูลประโยคภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจาก Corpus of Contemporary American English (COCA)  และจัดลำดับศัพท์ภาษาอังกฤษ 5,000 คำแรก ที่มีการใช้งานเยอะที่สุด

สำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นประโยชน์คือ คำศัพท์พวกนี้เป็นคำที่มีการใช้งานบ่อยที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก่อน เพราะมีโอกาสใช้มากที่สุด ส่วนศัพท์ยากๆ เฉพาะทางเราค่อยไปเรียนเพิ่มเติมเก็บตกภายหลังได้

โดยสรุปคือ 5,000 คำ นี้ พวกเราต้องรู้ความหมายทั้งหมดทุกคำ ทุกคน ครับ

TOP 20 คำแรก (พร้อม Frequency = ความถี่ที่คำนี้ปรากฎ) ได้แก่

Rank   WordFrequency
1   the22,038,615
2   be12,545,825
3   and10,741,073
4   of10,343,885
5   a10,144,200
6   in6,996,437
7   to6,332,195
8   have4,303,955
9   to3,856,916
10   it3,872,477
11   I3,978,265
12   that3,430,996
13   for3,281,454
14   you3,081,151
15   he2,909,254
16   with2,683,014
17   on2,485,306
18   do2,573,587
19   say1,915,138
20   this1,885,366

ลองมาดู 20 คำสุดท้าย (4,981 – 5,000) สังเกต ความถี่ที่คำถูกใช้งาน ต่ำกว่าชุดแรกเยอะมาก แปลเป็นไทยว่า ภาษาอังกฤษ (หรือภาษาไหนๆ จะว่าไป) ก็มีคำที่ใช้เยอะๆ จริงๆ ไม่มาก

4,981   inherent5,339
4,982   praise4,896
4,983   nationwide5,104
4,984   spit5,286
4,985   harvest5,065
4,986   kneel5,467
4,987   vacuum5,028
4,988   selected5,315
4,989   dictate4,935
4,990   stereotype5,109
4,991   sensor5,154
4,992   laundry5,063
4,993   manual5,040
4,994   pistol5,261
4,995   naval4,990
4,996   plaintiff5,312
4,997   kid5,094
4,998   middle-class5,025
4,999   apology4,972
5,000   till5,079

และคำศัพท์ทั้ง 5,000 คำ ตามด้านล่างนี้เลยครับ อยากทราบความหมายคำไหน กดตรงคำได้เลย ยาวนิดนึงแต่ลองไถๆ ดู ว่ามีคำไหนที่เรายังไม่ทราบความหมายอีกบ้างนะครับ

เก็บให้หมดนะครับ ได้ 5,000 คำ นี้คือ รอด!

TOP 1,000

the, be, and, of, a, in, to, have, to, it, I, that, for, you, he, with, on, do, say, this, they, at, but, we, his, from, that, not, n’t, by, she, or, as, what, go, their, can, who, get, if, would, her, all, my, make, about, know, will, as, up, one, time, there, year, so, think, when, which, them, some, me, people, take, out, into, just, see, him, your, come, could, now, than, like, other, how, then, its, our, two, more, these, want, way, look, first, also, new, because, day, more, use, no, man, find, here, thing, give, many, well, only, those, tell, one, very, her, even, back, any, good, woman, through, us, life, child, there, work, down, may, after, should, call, world, over, school, still, try, in, as, last, ask, need, too, feel, three, when, state, never, become, between, high, really, something, most, another, much, family, own, out, leave, put, old, while, mean, on, keep, student, why, let, great, same, big, group, begin, seem, country, help, talk, where, turn, problem, every, start, hand, might, American, show, part, about, against, place, over, such, again, few, case, most, week, company, where, system, each, right, program, hear, so, question, during, work, play, government, run, small, number, off, always, move, like, night, live, Mr, point, believe, hold, today, bring, happen, next, without, before, large, all, million, must, home, under, water, room, write, mother, area, national, money, story, young, fact, month, different, lot, right, study, book, eye, job, word, though, business, issue, side, kind, four, head, far, black, long, both, little, house, yes, after, since, long, provide, service, around, friend, important, father, sit, away, until, power, hour, game, often, yet, line, political, end, among, ever, stand, bad, lose, however, member, pay, law, meet, car, city, almost, include, continue, set, later, community, much, name, five, once, white, least, president, learn, real, change, team, minute, best, several, idea, kid, body, information, nothing, ago, right, lead, social, understand, whether, back, watch, together, follow, around, parent, only, stop, face, anything, create, public, already, speak, others, read, level, allow, add, office, spend, door, health, person, art, sure, such, war, history, party, within, grow, result, open, change, morning, walk, reason, low, win, research, girl, guy, early, food, before, moment, himself, air, teacher, force, offer, enough, both, education, across, although, remember, foot, second, boy, maybe, toward, able, age, off, policy, everything, love, process, music, including, consider, appear, actually, buy, probably, human, wait, serve, market, die, send, expect, home, sense, build, stay, fall, oh, nation, plan, cut, college, interest, death, course, someone, experience, behind, reach, local, kill, six, remain, effect, use, yeah, suggest, class, control, raise, care, perhaps, little, late, hard, field, else, pass, former, sell, major, sometimes, require, along, development, themselves, report, role, better, economic, effort, up, decide, rate, strong, possible, heart, drug, show, leader, light, voice, wife, whole, police, mind, finally, pull, return, free, military, price, report, less, according, decision, explain, son, hope, even, develop, view, relationship, carry, town, road, drive, arm, true, federal, break, better, difference, thank, receive, value, international, building, action, full, model, join, season, society, because, tax, director, early, position, player, agree, especially, record, pick, wear, paper, special, space, ground, form, support, event, official, whose, matter, everyone, center, couple, site, end, project, hit, base, activity, star, table, need, court, produce, eat, American, teach, oil, half, situation, easy, cost, industry, figure, face, street, image, itself, phone, either, data, cover, quite, picture, clear, practice, piece, land, recent, describe, product, doctor, wall, patient, worker, news, test, movie, certain, north, love, personal, open, support, simply, third, technology, catch, step, baby, computer, type, attention, draw, film, Republican, tree, source, red, nearly, organization, choose, cause, hair, look, point, century, evidence, window, difficult, listen, soon, culture, billion, chance, brother, energy, period, course, summer, less, realize, hundred, available, plant, likely, opportunity, term, short, letter, condition, choice, place, single, rule, daughter, administration, south, husband, Congress, floor, campaign, material, population, well, call, economy, medical, hospital, church, close, thousand, risk, current, fire, future, wrong, involve, defense, anyone, increase, security, bank, myself, certainly, west, sport, board, seek, per, subject, officer, private, rest, behavior, deal, performance, fight, throw, top, quickly, past, goal, second, bed, order, author, fill, represent, focus, foreign, drop, plan, blood, upon, agency, push, nature, color, no, recently, store, reduce, sound, note, fine, before, near, movement, page, enter, share, than, common, poor, other, natural, race, concern, series, significant, similar, hot, language, each, usually, response, dead, rise, animal, factor, decade, article, shoot, east, save, seven, artist, away, scene, stock, career, despite, central, eight, thus, treatment, beyond, happy, exactly, protect, approach, lie, size, dog, fund, serious, occur, media, ready, sign, thought, list, individual, simple, quality, pressure, accept, answer, hard, resource, identify, left, meeting, determine, prepare, disease, whatever, success, argue, cup, particularly, amount, ability, staff, recognize, indicate, character, growth, loss, degree, wonder, attack, herself, region, television, box, TV, training, pretty, trade, deal, election, everybody, physical, lay, general, feeling, standard, bill, message, fail, outside, arrive, analysis, benefit, name, sex, forward, lawyer, present, section, environmental, glass, answer, skill, sister, PM, professor, operation, financial, crime, stage, ok, compare, authority, miss, design, sort, one, act, ten, knowledge, gun, station, blue, state, strategy, little, clearly, discuss, indeed, force, truth, song, example, democratic, check, environment, leg, dark, public, various, rather, laugh, guess, executive, set, study, prove, hang, entire, rock, design, enough, forget, since, claim, note, remove, manager, help, close, sound, enjoy, network, legal, religious, cold, form, final, main, science, green, memory, card, above, seat, cell, establish, nice, trial, expert, that, spring, firm, Democrat, radio, visit, management, care, avoid, imagine, tonight, huge, ball, no, close, finish, yourself, talk, theory, impact, respond, statement, maintain, charge, popular, traditional, onto, reveal, direction, weapon, employee, cultural, contain, peace, head, control, base, pain, apply, play, measure, wide, shake, fly, interview, manage, chair, fish, particular, camera, structure, politics, perform, bit, weight, suddenly, discover, candidate, top, production, treat, trip, evening, affect, inside, conference, unit, best, style, adult, worry, range, mention, rather, far, deep, past, edge, individual, specific, writer, trouble, necessary, throughout, challenge, fear, shoulder, institution, middle, sea, dream, bar, beautiful, property, instead, improve, stuff, detail

อันดับ 1,001 – 2,000

method, sign, somebody, magazine, hotel, soldier, reflect, heavy, sexual, cause, bag, heat, fall, marriage, tough, sing, surface, purpose, exist, pattern, whom, skin, agent, owner, machine, gas, down, ahead, generation, commercial, address, cancer, test, item, reality, coach, step, Mrs, yard, beat, violence, total, tend, investment, discussion, finger, garden, notice, collection, modern, task, partner, positive, civil, kitchen, consumer, shot, budget, wish, painting, scientist, safe, agreement, capital, mouth, nor, victim, newspaper, instead, threat, responsibility, smile, attorney, score, account, interesting, break, audience, rich, dinner, figure, vote, western, relate, travel, debate, prevent, citizen, majority, none, front, born, admit, senior, assume, wind, key, professional, mission, fast, alone, customer, suffer, speech, successful, option, participant, southern, fresh, eventually, no, forest, video, global, Senate, reform, access, restaurant, judge, publish, cost, relation, like, release, own, bird, opinion, credit, critical, corner, concerned, recall, version, stare, safety, effective, neighborhood, original, act, troop, income, directly, hurt, species, immediately, track, basic, strike, hope, sky, freedom, absolutely, plane, nobody, achieve, object, attitude, labor, refer, concept, client, powerful, perfect, nine, therefore, conduct, announce, conversation, examine, touch, please, attend, completely, vote, variety, sleep, turn, involved, investigation, nuclear, researcher, press, conflict, spirit, experience, replace, British, encourage, argument, by, once, camp, brain, feature, afternoon, AM, weekend, dozen, possibility, along, insurance, department, battle, beginning, date, generally, African, very, sorry, crisis, complete, fan, stick, define, easily, through, hole, element, vision, status, normal, Chinese, ship, solution, stone, slowly, scale, bit, university, introduce, driver, attempt, park, spot, lack, ice, boat, drink, sun, front, distance, wood, handle, truck, return, mountain, survey, supposed, tradition, winter, village, Soviet, refuse, sales, roll, communication, run, screen, gain, resident, hide, gold, club, future, farm, potential, increase, middle, European, presence, independent, district, shape, reader, Ms, contract, crowd, Christian, express, apartment, willing, strength, previous, band, obviously, horse, interested, target, prison, ride, guard, terms, demand, reporter, deliver, text, share, tool, wild, vehicle, observe, flight, inside, facility, understanding, average, emerge, advantage, quick, light, leadership, earn, pound, basis, bright, operate, guest, sample, contribute, tiny, block, protection, settle, feed, collect, additional, while, highly, identity, title, mostly, lesson, faith, river, promote, living, present, count, unless, marry, tomorrow, technique, path, ear, shop, folk, order, principle, survive, lift, border, competition, jump, gather, limit, fit, claim, cry, equipment, worth, associate, critic, warm, aspect, result, insist, failure, annual, French, Christmas, comment, responsible, affair, approach, until, procedure, regular, spread, chairman, baseball, soft, ignore, egg, measure, belief, demonstrate, anybody, murder, gift, religion, review, editor, past, engage, coffee, document, speed, cross, influence, anyway, threaten, commit, female, youth, wave, move, afraid, quarter, background, native, broad, wonderful, deny, apparently, slightly, reaction, twice, suit, perspective, growing, blow, construction, kind, intelligence, destroy, cook, connection, charge, burn, shoe, view, grade, context, committee, hey, mistake, focus, smile, location, clothes, Indian, quiet, dress, promise, aware, neighbor, complete, drive, function, bone, active, extend, chief, average, combine, wine, below, cool, voter, mean, demand, learning, bus, hell, dangerous, remind, moral, United, category, relatively, victory, key, academic, visit, Internet, healthy, fire, negative, following, historical, medicine, tour, depend, photo, finding, grab, direct, classroom, contact, justice, participate, daily, fair, pair, famous, exercise, knee, flower, tape, hire, familiar, appropriate, supply, fully, cut, will, actor, birth, search, tie, democracy, eastern, primary, yesterday, circle, device, progress, next, front, bottom, island, exchange, clean, studio, train, lady, colleague, application, neck, lean, damage, plastic, tall, plate, hate, otherwise, writing, press, male, start, alive, expression, football, intend, attack, chicken, army, abuse, theater, shut, map, extra, session, danger, welcome, domestic, lots, literature, rain, desire, assessment, injury, respect, northern, nod, paint, fuel, leaf, direct, dry, Russian, instruction, fight, pool, climb, sweet, lead, engine, fourth, salt, expand, importance, metal, fat, ticket, software, disappear, corporate, strange, lip, reading, urban, mental, increasingly, lunch, educational, somewhere, farmer, above, sugar, planet, favorite, explore, obtain, enemy, greatest, complex, surround, athlete, invite, repeat, carefully, soul, scientific, impossible, panel, meaning, mom, married, alone, instrument, predict, weather, presidential, emotional, commitment, Supreme, bear, pocket, thin, temperature, surprise, poll, proposal, consequence, half, breath, sight, cover, balance, adopt, minority, straight, attempt, connect, works, teaching, belong, aid, advice, okay, photograph, empty, regional, trail, novel, code, somehow, organize, jury, breast, Iraqi, human, acknowledge, theme, storm, union, record, desk, fear, thanks, fruit, under, expensive, yellow, conclusion, prime, shadow, struggle, conclude, analyst, dance, limit, like, regulation, being, last, ring, largely, shift, revenue, mark, locate, county, appearance, package, difficulty, bridge, recommend, obvious, train, basically, e-mail, generate, anymore, propose, thinking, possibly, trend, visitor, loan, currently, comfortable, investor, but, profit, angry, crew, deep, accident, male, meal, hearing, traffic, muscle, notion, capture, prefer, truly, earth, Japanese, chest, search, thick, cash, museum, beauty, emergency, unique, feature, internal, ethnic, link, stress, content, select, root, nose, declare, outside, appreciate, actual, bottle, hardly, setting, launch, dress, file, sick, outcome, ad, defend, matter, judge, duty, sheet, ought, ensure, Catholic, extremely, extent, component, mix, long-term, slow, contrast, zone, wake, challenge, airport, chief, brown, standard, shirt, pilot, warn, ultimately, cat, contribution, capacity, ourselves, estate, guide, circumstance, snow, English, politician, steal, pursue, slip, percentage, meat, funny, neither, soil, influence, surgery, correct, Jewish, blame, estimate, due, basketball, late, golf, investigate, crazy, significantly, chain, address, branch, combination, just, frequently, governor, relief, user, dad, kick, part, manner, ancient, silence, rating, golden, motion, German, gender, solve, fee, landscape, used, bowl, equal, long, official, forth, frame, typical, except, conservative, eliminate, host, hall, trust, ocean, score, row, producer, afford, meanwhile, regime, division, confirm, fix, appeal, mirror, tooth, smart, length, entirely, rely, topic, complain, issue, variable, back, range, telephone, perception, attract, confidence, bedroom, secret, debt, rare, his, tank, nurse, coverage, opposition, aside, anywhere, bond, file, pleasure, master, era, requirement, check, stand, fun, expectation, wing, separate, now, clear, struggle, mean, somewhat, pour, stir, judgment, clean, except, beer, English, reference, tear, doubt, grant, seriously, account, minister, totally, hero, industrial, cloud, stretch, winner, volume, travel, seed, surprised, rest, fashion, pepper, separate, busy, intervention, copy, tip, below, cheap, aim, cite, welfare, vegetable, gray, dish, beach, improvement, everywhere, opening, overall, divide, initial, terrible, oppose, contemporary, route, multiple, essential, question, league, criminal, careful, core, upper, rush, necessarily, specifically, tired, rise, tie, employ, holiday, dance, vast, resolution, household, fewer, abortion, apart, witness, match, barely, sector, representative, lack, beneath, beside, black, incident, limited, proud, flow, faculty, increased, waste

อันดับ 2,001 – 3,000

merely, mass, emphasize, experiment, definitely, bomb, enormous, tone, liberal, massive, engineer, wheel, female, decline, invest, promise, cable, towards, expose, rural, AIDS, Jew, narrow, cream, secretary, gate, solid, hill, typically, noise, grass, unfortunately, hat, legislation, succeed, either, celebrate, achievement, fishing, drink, accuse, hand, useful, land, secret, reject, talent, taste, characteristic, milk, escape, cast, sentence, unusual, closely, convince, height, physician, assess, sleep, plenty, ride, virtually, first, addition, sharp, creative, lower, behind, approve, explanation, outside, gay, campus, proper, live, guilty, living, acquire, compete, technical, plus, mind, potential, immigrant, weak, illegal, hi, alternative, interaction, column, personality, signal, curriculum, list, honor, passenger, assistance, forever, fun, regard, Israeli, association, twenty, knock, review, wrap, lab, offer, display, criticism, asset, depression, spiritual, musical, journalist, prayer, suspect, scholar, warning, climate, cheese, observation, childhood, payment, sir, permit, cigarette, definition, priority, bread, creation, graduate, request, emotion, scream, dramatic, universe, gap, excellent, deeply, prosecutor, mark, green, lucky, drag, airline, library, agenda, recover, factory, selection, primarily, roof, unable, expense, initiative, diet, arrest, funding, therapy, wash, schedule, sad, brief, housing, post, purchase, existing, dark, steel, regarding, shout, remaining, visual, fairly, chip, violent, silent, suppose, self, bike, tea, perceive, comparison, settlement, layer, planning, far, description, later, slow, slide, widely, wedding, inform, portion, territory, immediate, opponent, abandon, link, mass, lake, transform, tension, display, leading, bother, consist, alcohol, enable, bend, saving, gain, desert, shall, error, release, cop, Arab, double, walk, sand, Spanish, rule, hit, print, preserve, passage, formal, transition, existence, album, participation, arrange, atmosphere, joint, reply, cycle, opposite, lock, whole, deserve, consistent, resistance, discovery, tear, exposure, pose, stream, sale, trust, benefit, pot, grand, mine, hello, coalition, tale, knife, resolve, racial, phase, present, joke, coat, Mexican, symptom, contact, manufacturer, philosophy, potato, interview, foundation, quote, online, pass, negotiation, good, urge, occasion, dust, breathe, elect, investigator, jacket, glad, ordinary, reduction, rarely, shift, pack, suicide, numerous, touch, substance, discipline, elsewhere, iron, practical, moreover, passion, volunteer, implement, essentially, gene, enforcement, vs, sauce, independence, marketing, priest, amazing, intense, advance, employer, shock, inspire, adjust, retire, sure, visible, kiss, illness, cap, habit, competitive, juice, congressional, involvement, dominate, previously, whenever, transfer, analyze, another, attach, for, Indian, disaster, parking, prospect, boss, complaint, championship, coach, exercise, fundamental, severe, enhance, mystery, impose, poverty, other, entry, fat, spending, king, evaluate, symbol, still, trade, maker, mood, accomplish, emphasis, illustrate, boot, monitor, Asian, entertainment, bean, evaluation, creature, commander, digital, arrangement, concentrate, total, usual, anger, psychological, heavily, peak, approximately, increasing, disorder, missile, equally, vary, wire, round, distribution, transportation, holy, ring, twin, command, commission, interpretation, breakfast, stop, strongly, engineering, luck, so-called, constant, race, clinic, veteran, smell, tablespoon, capable, nervous, tourist, light, toss, crucial, bury, pray, tomato, exception, butter, deficit, bathroom, objective, block, electronic, ally, journey, reputation, mixture, surely, tower, smoke, confront, pure, glance, dimension, toy, prisoner, fellow, smooth, nearby, peer, designer, personnel, shape, educator, relative, immigration, belt, teaspoon, birthday, implication, perfectly, coast, supporter, accompany, silver, teenager, recognition, retirement, flag, recovery, whisper, watch, gentleman, corn, moon, inner, junior, rather, throat, salary, swing, observer, due, straight, publication, pretty, crop, dig, strike, permanent, plant, phenomenon, anxiety, unlike, wet, literally, resist, convention, embrace, supply, assist, exhibition, construct, viewer, pan, consultant, soon, line, administrator, date, occasionally, mayor, consideration, CEO, secure, pink, smoke, estimate, buck, historic, poem, grandmother, bind, fifth, constantly, enterprise, favor, testing, stomach, apparent, weigh, install, sensitive, suggestion, mail, recipe, reasonable, preparation, wooden, elementary, concert, aggressive, false, intention, channel, extreme, tube, drawing, protein, quit, absence, roll, Latin, rapidly, jail, comment, diversity, honest, Palestinian, pace, employment, speaker, impression, essay, respondent, giant, cake, historian, negotiate, restore, substantial, pop, particular, specialist, origin, approval, mine, quietly, advise, conventional, drop, count, depth, wealth, disability, shell, general, criticize, fast, professional, effectively, biological, pack, onion, deputy, flat, brand, assure, mad, award, criteria, dealer, via, alternative, utility, precisely, arise, armed, nevertheless, highway, clinical, routine, schedule, wage, normally, phrase, ingredient, stake, Muslim, dream, fiber, activist, Islamic, snap, terrorism, refugee, incorporate, hip, ultimate, switch, corporation, valuable, assumption, gear, graduate, barrier, minor, provision, killer, assign, gang, developing, classic, chemical, wave, label, teen, index, vacation, advocate, draft, extraordinary, heaven, rough, yell, pregnant, distant, drama, satellite, personally, wonder, clock, chocolate, Italian, Canadian, ceiling, sweep, advertising, universal, spin, house, button, bell, rank, darkness, ahead, clothing, super, yield, fence, portrait, paint, survival, roughly, lawsuit, bottom, testimony, bunch, beat, wind, found, burden, react, chamber, furniture, cooperation, string, ceremony, communicate, taste, cheek, lost, profile, mechanism, disagree, like, penalty, match, ie, advance, resort, destruction, bear, unlikely, tissue, constitutional, pant, stranger, infection, cabinet, broken, apple, electric, proceed, track, bet, literary, virus, stupid, dispute, fortune, strategic, assistant, overcome, remarkable, occupy, statistics, shopping, cousin, encounter, wipe, initially, blind, white, port, honor, electricity, genetic, adviser, pay, spokesman, retain, latter, incentive, slave, chemical, translate, accurate, whereas, terror, though, expansion, elite, Olympic, dirt, odd, rice, bullet, tight, Bible, chart, solar, decline, conservative, process, square, stick, concentration, complicated, gently, champion, scenario, telescope, reflection, revolution, strip, interpret, friendly, tournament, fiction, detect, balance, likely, tremendous, lifetime, recommendation, flow, senator, market, hunting, salad, guarantee, innocent, boundary, pause, remote, satisfaction, journal, bench, lover, raw, awareness, surprising, withdraw, general, deck, similarly, newly, pole, testify, mode, dialogue, imply, naturally, mutual, founder, top, advanced, pride, dismiss, aircraft, delivery, mainly, bake, freeze, platform, finance, sink, attractive, respect, diverse, relevant, ideal, joy, worth, regularly, working, singer, evolve, shooting, partly, unknown, assistant, offense, counter, DNA, smell, potentially, transfer, thirty, justify, protest, crash, craft, treaty, terrorist, insight, possess, politically, tap, lie, extensive, episode, double, swim, tire, fault, loose, free, shortly, originally, considerable, prior, intellectual, mix, assault, relax, stair, adventure, external, proof, confident, headquarters, sudden, dirty, violation, tongue, license, hold, shelter, rub, controversy, entrance, favorite, practice, properly, fade, defensive, tragedy, net, characterize, funeral, profession, alter, spot, constitute, establishment, squeeze, imagination, target, mask, convert, comprehensive, prominent, presentation, regardless, easy, load, stable, introduction, appeal, pretend, not, elderly, representation, deer, split, violate, partnership, pollution, emission, steady, vital, neither, fate, earnings, oven, distinction, segment, nowhere, poet, mere, exciting, variation, comfort, radical, stress, adapt, Irish, honey, correspondent, pale, musician, significance, load, round, vessel, storage, flee, mm-hmm, leather, distribute, evolution, ill, tribe, shelf, can, grandfather, lawn, buyer, dining, wisdom, council, vulnerable, instance, garlic, capability, poetry, celebrity, gradually, stability, doubt, fantasy, scared, guide, plot, framework, gesture, depending, ongoing, psychology, since, counselor, witness

อันดับ 3,001 – 4,000

chapter, fellow, divorce, owe, pipe, athletic, slight, math, shade, tail, sustain, mount, obligation, angle, palm, differ, custom, store, economist, fifteen, soup, celebration, efficient, damage, composition, satisfy, pile, briefly, carbon, closer, consume, scheme, crack, frequency, tobacco, survivor, besides, in, psychologist, wealthy, galaxy, given, fund, ski, limitation, OK, trace, appointment, preference, meter, explosion, arrest, publicly, incredible, fighter, rapid, admission, hunter, educate, painful, friendship, aide, infant, calculate, fifty, rid, porch, tendency, uniform, formation, scholarship, reservation, efficiency, waste, qualify, mall, derive, scandal, PC, helpful, impress, heel, resemble, privacy, fabric, surprise, contest, proportion, guideline, rifle, maintenance, conviction, trick, organic, tent, examination, publisher, strengthen, French, proposed, myth, sophisticated, cow, etc, standing, asleep, tennis, nerve, barrel, bombing, membership, ratio, menu, purchase, controversial, desperate, rate, lifestyle, humor, loud, glove, suspect, sufficient, narrative, photographer, helicopter, Catholic, modest, provider, delay, agricultural, explode, stroke, scope, punishment, handful, badly, horizon, curious, downtown, girlfriend, prompt, request, cholesterol, absorb, adjustment, taxpayer, eager, principal, detailed, motivation, assignment, restriction, across, Palestinian, laboratory, workshop, differently, auto, romantic, cotton, motor, sue, flavor, overlook, float, undergo, sequence, demonstration, jet, orange, consumption, assert, blade, temporary, medication, print, cabin, bite, relative, edition, valley, yours, pitch, pine, brilliant, versus, manufacturing, risk, Christian, complex, absolute, chef, discrimination, offensive, German, suit, boom, register, appoint, heritage, God, terrorist, dominant, successfully, shit, lemon, hungry, sense, dry, wander, submit, economics, naked, anticipate, nut, legacy, extension, shrug, fly, battery, arrival, legitimate, orientation, inflation, cope, flame, cluster, host, wound, dependent, shower, institutional, depict, operating, flesh, garage, operator, instructor, collapse, borrow, furthermore, comedy, mortgage, sanction, civilian, twelve, weekly, habitat, grain, brush, consciousness, devote, crack, measurement, province, ease, seize, ethics, nomination, permission, wise, actress, summit, acid, odds, gifted, frustration, medium, function, physically, grant, distinguish, shore, repeatedly, lung, firm, running, correct, distinct, artistic, discourse, basket, ah, fighting, impressive, competitor, ugly, worried, portray, powder, ghost, persuade, moderate, subsequent, continued, cookie, carrier, cooking, frequent, ban, swing, orange, awful, admire, pet, miracle, exceed, rhythm, widespread, killing, lovely, sin, charity, script, tactic, identification, transformation, everyday, headline, crash, venture, invasion, military, nonetheless, adequate, piano, grocery, intensity, exhibit, high, blanket, margin, principal, quarterback, mouse, rope, concrete, prescription, African-American, chase, document, brick, recruit, patch, consensus, horror, recording, changing, painter, colonial, pie, sake, gaze, courage, pregnancy, swear, defeat, clue, reinforce, win, confusion, slice, occupation, dear, coal, sacred, criminal, formula, cognitive, collective, exact, uncle, square, captain, sigh, attribute, dare, okay, homeless, cool, gallery, soccer, defendant, tunnel, fitness, lap, grave, toe, container, virtue, abroad, architect, dramatically, makeup, inquiry, rose, surprisingly, highlight, decrease, indication, rail, anniversary, couch, alliance, hypothesis, boyfriend, compose, peer, mess, rank, legend, regulate, adolescent, shine, norm, upset, remark, resign, reward, gentle, related, organ, lightly, concerning, invent, laughter, fit, northwest, counseling, tight, receiver, ritual, insect, interrupt, salmon, favor, trading, concern, magic, superior, combat, stem, surgeon, acceptable, physics, rape, counsel, brush, jeans, hunt, continuous, log, echo, pill, excited, sculpture, compound, integrate, flour, bitter, bare, slope, rent, presidency, serving, subtle, greatly, bishop, drinking, delay, cry, acceptance, collapse, shop, pump, candy, evil, final, finance, pleased, medal, beg, sponsor, ethical, secondary, slam, export, experimental, melt, midnight, net, curve, integrity, entitle, evident, logic, essence, park, exclude, harsh, closet, suburban, greet, favor, interior, corridor, murder, retail, pitcher, march, snake, pitch, excuse, cross, weakness, pig, cold, classical, estimated, T-shirt, online, unemployment, civilization, fold, patient, pop, daily, reverse, missing, correlation, humanity, flash, developer, reliable, excitement, beef, Islam, Roman, stretch, architecture, occasional, administrative, elbow, deadly, Muslim, Hispanic, allegation, tip, confuse, airplane, monthly, duck, dose, Korean, plead, initiate, lecture, van, sixth, bay, mainstream, suburb, sandwich, unlike, trunk, rumor, implementation, swallow, motivate, render, longtime, trap, restrict, cloth, seemingly, legislative, effectiveness, enforce, lens, reach, inspector, lend, plain, fraud, companion, contend, nail, array, strict, assemble, frankly, rat, burst, hallway, cave, inevitable, southwest, monster, speed, protest, unexpected, obstacle, facilitate, encounter, rip, herb, overwhelming, integration, crystal, recession, wish, top, written, motive, label, flood, pen, ownership, nightmare, notice, inspection, supervisor, consult, arena, laugh, diagnosis, possession, forgive, warm, consistently, basement, project, drift, drain, last, prosecution, maximum, announcement, warrior, prediction, bacteria, questionnaire, mud, infrastructure, hurry, privilege, temple, medium, outdoor, suck, and/or, broadcast, re, leap, random, past, wrist, curtain, monitor, pond, domain, guilt, cattle, subject, walking, playoff, minimum, fiscal, skirt, dump, hence, database, uncomfortable, aim, execute, limb, ideology, average, welcome, tune, continuing, harm, railroad, endure, radiation, horn, chronic, peaceful, innovation, strain, guitar, replacement, behave, administer, simultaneously, dancer, amendment, guard, pad, transmission, await, retired, trigger, spill, grateful, grace, virtual, response, colony, adoption, slide, indigenous, closed, convict, civilian, towel, modify, particle, award, glance, prize, landing, conduct, blue, boost, bat, alarm, festival, grip, weird, undermine, freshman, sweat, outer, European, drunk, survey, research, separation, traditionally, stuff, govern, southeast, intelligent, wherever, ballot, rhetoric, convinced, driving, vitamin, enthusiasm, accommodate, praise, injure, wilderness, nearby, endless, mandate, pause, excuse, respectively, uncertainty, chaos, short, mechanical, canvas, forty, matter, lobby, profound, format, trait, currency, turkey, reserve, beam, abuse, astronomer, corruption, contractor, apologize, doctrine, genuine, thumb, unity, compromise, horrible, behavioral, exclusive, scatter, commonly, convey, rush, twist, complexity, fork, disk, relieve, suspicion, lock, finish, residence, shame, meaningful, sidewalk, Olympics, technological, signature, pleasant, wow, suspend, rebel, frozen, desire, spouse, fluid, pension, resume, theoretical, sodium, blow, promotion, delicate, forehead, rebuild, bounce, electrical, hook, detective, traveler, click, compensation, signal, exit, attraction, dedicate, altogether, pickup, carve, needle, belly, ship, scare, portfolio, shuttle, invisible, timing, engagement, ankle, transaction, rescue, counterpart, historically, firmly, mild, rider, doll, noon, exhibit, amid, identical, precise, anxious, structural, residential, loud, diagnose, carbohydrate, liberty, poster, theology, nonprofit, crawl, oxygen, handsome, magic, sum, provided, businessman, promising, conscious, determination, donor, hers, pastor, jazz, opera, Japanese, bite, frame, evil, acquisition, pit, hug, wildlife, punish, giant, primary, equity, wrong, doorway, departure, elevator, teenage, guidance, happiness, statue, pursuit, repair, decent, gym, oral, clerk, Israeli, envelope, reporting, destination, fist, endorse, exploration, generous, bath, rescue, thereby, overall, indicator, sunlight, feedback, spectrum, purple, laser, bold, reluctant, starting, expertise, practically, program, picture, tune, eating, age, volunteer, hint, sharply, parade, advocate, realm, ban, strip, cancel, blend, therapist, slice, peel, pizza, recipient, hesitate, flip, accounting, debate, bias, huh, metaphor, candle, handle, worry, judicial, entity, suffering, full-time, feel, lamp, garbage, servant, addition, regulatory, diplomatic, elegant, inside, reception, vanish, automatically, chin, trail, necessity, confess, racism, starter, interior, banking, casual, gravity, enroll, diminish, prevention, Arab, value, minimize, chop

TOP 4,001 – 5,000

performer, intent, isolate, pump, inventory, productive, assembly, civic, silk, magnitude, steep, hostage, collector, popularity, kiss, alien, dynamic, scary, equation, angel, switch, offering, rage, photography, repair, toilet, disappointed, precious, prohibit, representative, content, realistic, Russian, hidden, command, tender, wake, gathering, outstanding, stumble, lonely, automobile, artificial, dawn, abstract, descend, silly, hook, tide, shared, hopefully, readily, cooperate, revolutionary, romance, hardware, pillow, kit, cook, spread, continent, seal, circuit, sink, ruling, shortage, annually, lately, trap, scan, fool, deadline, rear, processing, ranch, coastal, undertake, softly, reserve, burning, verbal, tribal, ridiculous, automatic, diamond, credibility, import, sexually, spring, way, divine, sentiment, cart, oversee, stem, elder, pro, inspiration, Dutch, quantity, trailer, mate, o’clock, Greek, genius, monument, bid, quest, sacrifice, invitation, accuracy, juror, officially, broker, treasure, loyalty, credit, shock, talented, gasoline, stiff, output, nominee, extended, please, diabetes, slap, toxic, alleged, jaw, grief, mysterious, rocket, donate, inmate, tackle, dynamics, bow, ours, senior, dignity, carpet, parental, bubble, heat, buddy, barn, sword, flash, seventh, glory, tightly, protective, tuck, drum, faint, post, queen, dilemma, input, specialize, northeast, shallow, liability, sail, merchant, stadium, improved, bloody, defeat, associated, withdrawal, refrigerator, nest, near, thoroughly, lane, ancestor, condemn, steam, accent, escape, optimistic, unite, cage, equip, shrimp, homeland, exchange, rack, costume, wolf, courtroom, statute, cartoon, besides, productivity, grin, symbolic, seal, bug, bless, aunt, agriculture, rock, hostile, root, conceive, combined, instantly, bankruptcy, vaccine, bonus, collaboration, mixed, opposed, orbit, grasp, patience, spite, tropical, voting, patrol, willingness, position, revelation, rent, calm, jewelry, Cuban, haul, concede, trace, wagon, afterward, spectacular, ruin, sheer, prior, immune, reliability, ass, alongside, bush, exotic, fascinating, secure, clip, thigh, bull, drawer, regard, sheep, discourage, coordinator, ideological, runner, secular, intimate, empire, cab, divorce, exam, documentary, neutral, biology, flexible, progressive, web, conspiracy, catch, casualty, republic, execution, terrific, whale, functional, star, draft, instinct, teammate, aluminum, whoever, ministry, verdict, instruct, skull, self-esteem, ease, cooperative, manipulate, bee, practitioner, loop, edit, whip, puzzle, mushroom, subsidy, boil, tragic, mathematics, mechanic, jar, respect, earthquake, pork, creativity, safely, underlying, dessert, sympathy, fisherman, incredibly, isolation, sock, near, jump, eleven, sexy, entrepreneur, syndrome, bureau, seat, workplace, ambition, touchdown, utilize, breeze, costly, ambitious, Christianity, presumably, influential, translation, uncertain, dissolve, object, statistical, gut, metropolitan, rolling, aesthetic, spell, insert, booth, helmet, waist, expected, lion, accomplishment, royal, panic, cast, crush, actively, cliff, minimal, cord, fortunately, cocaine, illusion, anonymous, tolerate, appreciation, commissioner, harm, flexibility, instructional, scramble, casino, tumor, decorate, sort, charge, pulse, equivalent, fixed, experienced, donation, diary, sibling, irony, spoon, midst, alley, upset, interact, soap, cute, rival, short-term, punch, pin, hockey, passing, persist, supplier, known, momentum, purse, shed, liquid, icon, elephant, consequently, legislature, associate, franchise, correctly, mentally, foster, bicycle, encouraging, cheat, access, heal, fever, filter, rabbit, coin, exploit, accessible, organism, sensation, partially, stay, upstairs, dried, minimum, pro, conservation, shove, backyard, charter, stove, consent, comprise, reminder, alike, placement, dough, grandchild, dam, reportedly, well-known, surrounding, ecological, outfit, unprecedented, columnist, workout, preliminary, patent, shy, quote, trash, disabled, gross, damn, hormone, texture, counter, pencil, associate, frontier, spray, bet, disclose, custody, banker, beast, interfere, oak, case, eighth, notebook, outline, gaze, attendance, speculation, uncover, behalf, innovative, shark, reward, mill, installation, stimulate, tag, vertical, swimming, fleet, catalog, outsider, sacrifice, desperately, stance, compel, sensitivity, someday, instant, debut, proclaim, worldwide, hike, required, confrontation, colorful, ideal, constitution, trainer, Thanksgiving, scent, stack, eyebrow, sack, cease, inherit, tray, pioneer, organizational, textbook, uh, nasty, shrink, model, emerging, dot, wheat, fierce, envision, rational, kingdom, aisle, weaken, protocol, exclusively, vocal, marketplace, openly, unfair, terrain, deploy, risky, pasta, genre, distract, merit, planner, depressed, chunk, closest, discount, no, ladder, jungle, migration, breathing, invade, hurricane, retailer, classify, wound, coup, aid, ambassador, density, supportive, curiosity, skip, aggression, stimulus, journalism, robot, flood, dip, likewise, informal, Persian, feather, sphere, tighten, boast, pat, perceived, sole, publicity, major, unfold, joke, well-being, validity, ecosystem, strictly, partial, collar, weed, compliance, streak, supposedly, added, builder, glimpse, premise, specialty, deem, artifact, sneak, monkey, mentor, two-thirds, listener, lightning, legally, sleeve, disappointment, disturb, rib, excessive, high-tech, debris, pile, rod, logical, liberal, ash, socially, parish, slavery, blank, commodity, cure, mineral, hunger, dying, hay, faster, spare, halfway, cure, equality, cemetery, harassment, deliberately, fame, regret, striking, likelihood, carrot, atop, toll, rim, embarrassed, fucking, cling, isolated, blink, suspicious, wheelchair, squad, eligible, processor, plunge, this, sponsor, grin, color, demographic, rain, chill, refuge, steer, legislator, rally, programming, cheer, outlet, intact, vendor, thrive, peanut, chew, elaborate, intellectual, conception, auction, steak, comply, triumph, shareholder, comparable, transport, conscience, calculation, considerably, interval, scratch, awake, jurisdiction, inevitably, feminist, constraint, emotionally, expedition, allegedly, compromise, strain, similarity, butt, lid, dumb, bulk, sprinkle, mortality, philosophical, conversion, patron, municipal, any, liver, harmony, solely, tolerance, instant, goat, arm, blessing, banana, running, palace, formerly, peasant, neat, grandparent, lawmaker, supermarket, cruise, mobile, plain, part, calendar, widow, deposit, beard, brake, downtown, screening, impulse, forbid, fur, brutal, predator, poke, opt, voluntary, trouble, valid, forum, dancing, happily, soar, removal, autonomy, enact, round, thread, light, landmark, unhappy, offender, coming, privately, fraction, distinctive, tourism, threshold, calm, routinely, suite, remark, regulator, straw, theological, apart, exhaust, globe, fragile, objection, chemistry, old-fashioned, crowded, circle, blast, prevail, overnight, denial, rental, fantastic, fragment, level, screw, warmth, undergraduate, liquid, headache, policeman, yield, projection, battle, suitable, mention, graduation, drill, cruel, mansion, regard, grape, authorize, cottage, driveway, charm, sexuality, loyal, clay, pound, balloon, invention, ego, fare, homework, disc, sofa, guarantee, availability, radar, frown, regain, leave, permit, sweater, rehabilitation, rubber, retreat, molecule, freely, favorable, steadily, veteran, integrated, ha, youngster, broadcast, premium, accountability, overwhelm, one-third, contemplate, update, spark, ironically, fatigue, beyond, speculate, marker, low, preach, bucket, bomb, blond, confession, provoke, marble, substantially, twist, defender, fish, explicit, transport, disturbing, surveillance, magnetic, technician, mutter, devastating, depart, arrow, trauma, neighboring, soak, ribbon, meantime, transmit, screen, harvest, consecutive, republican, coordinate, worldwide, within, spy, slot, riot, nutrient, citizenship, severely, sovereignty, ridge, brave, lighting, specify, contributor, frustrate, crowd, articulate, importantly, transit, dense, seminar, electronics, sunny, shorts, swell, accusation, soften, photograph, straighten, terribly, cue, sudden, bride, biography, hazard, compelling, seldom, tile, economically, honestly, troubled, bow, twentieth, balanced, foreigner, launch, convenience, delight, weave, timber, till, accurately, plea, bulb, copy, flying, sustainable, devil, bolt, cargo, spine, seller, skilled, managing, public, marine, dock, organized, fog, diplomat, boring, sometime, summary, missionary, epidemic, fatal, trim, warehouse, accelerate, butterfly, bronze, drown, inherent, praise, nationwide, spit, harvest, kneel, vacuum, selected, dictate, stereotype, sensor, laundry, manual, pistol, naval, plaintiff, kid, middle-class, apology, till

Loading

Leave a Reply