Submitted by emmie ivory การใช้ this/that and these/those มีใครเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ว่าเราจะใช้ this และ that – these/those เมื่อไหร่ และใช้อย่างไร มันอาจจะเป็นอะไรที่ดูเป็นเรื่องง่ายๆ แต่จากประสบการณ์ของเอมแล้ว ยังคงพบการใช้ผิดบ่อยมากๆค่ะContinue Reading

Loading