Submitted by emmie ivory You’re welcome หรือ your welcome หลายคนมักใช้คำนี้ผิดๆ เวลาที่มีคนกล่าวคำขอบคุณแล้วคุณต้องการจะตอบรับคำขอบคุณ หลายคนมักจะใช้คำว่า “Your welcome” จริงๆแล้วคำนี้มีที่มาจากคำว่า you are welcome เพราะฉะนั้น รูปแบบที่ถูกต้องจะเป็น “You’reContinue Reading

Loading