Submitted by EnglishParks

Inversion คือการจัดเรียงรูปประโยคใหม่ ให้ดูมีการเน้นย้ำมากขึ้น

(โครงสร้างของประโยค คือ คำแสดงอารมณ์ หรือที่ต้องการเน้นย้ำไว้หน้าประโยค แล้วตามด้วยการนำ verb ช่วยไว้หน้าประธาน)

1. ประโยคทั่วไป: I have never seen a ghost. (ฉันไม่เคยเห็นผี มาก่อน)

(ประโยคนี้เป็น present perfect, verbช่วย ของประโยคนี้คือ have ตามประธาน I)

จะเห็นได้ว่า คำที่เด่นมาก ในประโยคนี้ คือ คำว่า never ซึ่งแปลว่า ไม่เคย

ลองเขียนประโยคนี้ใหม่ เป็น: “Never” have I seen a ghost (ไม่เคยเลย… ที่ฉันเคยเห็นผี)  ก็จะทำให้ประโยคนี้ดูเด่นขึ้น

2. ประโยคทั่วไป: I know little about Steve. (ฉันรู้น้อยมาก เกี่ยวกับสตีฟ)

(ประโยคนี้เป็น present simple, verbช่วย ของประโยคนี้คือ do ตามประธาน I)

จะเห็นได้ว่า คำที่เด่นมาก ในประโยคนี้คือ คำว่า little ซึ่งแปลว่า น้อยมาก

ลองเขียนประโยคนี้ใหม่ เป็น: “Little” do I know about Steve (น้อยมาก… ที่ฉันรู้เกี่ยวกับสตีฟ)  ก็จะทำให้ประโยคนี้ดูเด่นขึ้น

ตัวอย่างเพิ่มเติม

1) You can see bats only at night จะเห็นได้ว่าทำที่เด่นมากคือ “only at night” และ verbช่วย คือ can

Inversion: “Only at night” can you see bats. (แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นแหละ…ที่คุณสามารถเห็นค้างคาว)

2) A dog is inside the house จะเห็นได้ว่าคำที่เด่นขึ้นมาคือ “inside the house” และ verbช่วย คือ is

Inversion: “Inside the house” is a dog. (อยู่ในบ้านก็คือ… สุนัข)

Loading