Submitted by EnglishParks อาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ “One of the….” ซึ่งแปลว่า หนึ่งในหลายๆอย่าง โดยตามแกรมม่าแล้ว One of the + plural noun (+นามที่เป็นพหูพจน์คะ) ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า กิริยาที่ตามมานั้นต้องเป็นพหูพจน์ด้วย แต่ที่ถูกคือContinue Reading

Loading

Submitted by EnglishParks หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ……. แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า “แต่ (but)”Continue Reading

Loading

Submitted by Language Express Adjective Word Order การเรียงคำ Adjective ในภาษาอังกฤษ “ทอมมีเสื้อ ผ้าไหม ไทย แขนยาว สีน้ำเงิน ตัวใหญ่ ตัวเก่า สำหรับทำงาน ที่ไม่ใช้แล้ว อยู่Continue Reading

Loading