Submitted by EnglishParks หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ……. แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า “แต่ (but)”Continue Reading

Loading