Noun ขยาย Noun

Submitted by EnglishParks

นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น

แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป

ยกตัวอย่างเช่น

Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective  

แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ

ซึ่งควรเป็น birth certificate = ใบประกาศเกี่ยวกับการเกิด (หรือใบสูติบัตร นั่นเอง)

Amusing park = แปลว่า สวนที่น่าขบขัน

ซึ่งควรเป็น amusement park = สวนเกี่ยวกับความสนุก (หรือ สวนสนุก นั่นเอง)

Beautiful spa = สปาที่ตกแต่งอย่างสวยงาม

ซึ่งควรเป็น beauty spa = สปาเกี่ยวกับความงาม

Dead rate = อัตราซึ่งตายแล้ว

ซึ่งควรเป็น death rate = อัตราที่เกี่ยวข้องกับความตาย

Loading