Submitted by redeian เรียนภาษาให้ได้ผล อ่านออก ฟังออก เขียนได้ พูดได้ มันก็คงไม่พ้นการที่เราต้องฝึกฝนใช้งานมันบ่อยๆ หลายคนต่างก็เข้าใจดีว่าภาษาอังกฤษในยุคนี้สำคัญแค่ไหน ไม่ยังไม่รวมจีนเอย ญี่ปุ่นเอยอีก แต่ทำม๊ายทำไม เรียนอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม (บางคนต้องแต่อนุบาล) ยันจบปริญญาตรีก็ยังใช้งานไม่ได้ซักที  กะเหรียงแถวบ้านผม มาทำงานเมืองไทยไม่เท่าไหร่ พูดไทยจ๋อยๆๆเลยแฮะContinue Reading

Loading