Submitted by EnglishParks หลายๆคนยังคงสับสนเรื่อง ——-ว่าต้องเติม S หลังคำว่า hundred, thousand, million, billion หรือไม่เติมกันแน่ หรือบางคนอาจจะคิดว่า มันเป็นรูป prural ก็เติม S เช่น billions  ที่จริงแล้วสามารถเป็นได้ทั้งมีContinue Reading

Loading

Submitted by Language Express หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่สามารถทำให้เรามึนได้ง่ายๆเลยนะคะ อย่างคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “เวลา” ก็ทำให้ได้รู้ว่าแค่คำๆเดียว (the) ก็สามารถทำให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป (ใครที่ตามไม่ทัน อ่านแล้วงงว่าหมายถึงอะไร สามารถอ่านบทความเรื่อง “Do you have time? หรือ Do youContinue Reading

Loading