Demonstrative pronoun สรรพนามบ่งชี้

Submitted by Rutairat_tni

สรรพนามบ่งชี้ หรือ Demonstrative pronoun เป็นคำศัพท์ที่ใช้แทนคำนาม เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งไหน อันไหน หรือคนไหน
สรรพนามในกลุ่มนี้เช่น

 1.  this (นี้) ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น
  This is my rabbit statue.
  (นี่คือรูปปั้นกระต่ายของฉัน)
 2. that (นั้น) ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น
  That is my house.
  (นั่นคือบ้านของฉัน)
 3. these (เหล่านี้) ใช้แทนคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด เช่น
  These are your presents, Jejee.  
  (เหล่านี้คือของขวัญของเธอนะจีจี้)
 4. those (เหล่านั้น) ใช้แทนคำนามพหูพจน์ที่อยู่ไกลตัวผู้พูด เช่น
  Those are also you kittens.
  (เหล่านั้นคือลูกแมวของเธอด้วยนะ)
 5. one (หนึ่ง) ใช้แทนคำนามเอกพจน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในครั้งแรก เช่น
  No, I like the brown one. [one = kitten]
  (ไม่ล่ะ ฉันชอบตัวสีน้ำตาล)
 6. ones (กลุ่มหนึ่งหรืือจำนวนหนึ่ง) ใช้แทนคำนามพหูพจน์ที่ได้กล่าวไปแล้วในครั้งแรก เช่น
  The kittens in ths carton are white and gray, but ones are brown and black. [ones = kittens]
  (ลูกแมวในกล่องกระดาษนี้มีสีขาวและสีเทา แต่ลูกแมวเหล่านั้นเป็นสีน้ำตาลและสีดำ)

       ตัวอย่างสรรพนามบ่งชี้ในประโยค

 1. These are my sister’sbirthday gift.
 2. That is her dress.
 3. I like the red one.
 4. This is Peter’s daughter.
 5. Those are oranges I brought yesterday.
 6. That is my cat.
 7. These are my books but ones on the self are my sister’s.
 8. These are your dolls.
 9. Those are his toys.
 10. I don’t like that. I love this.

Loading