แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและเฉลย

Submitted by emmie ivory

แบบทดสอบแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

1. The correct answer is C. The simple past tense is needed.

2. The correct answer is C. The simple past tense is needed.

สังเกตจากคำบ่งชี้ของเราในประโยคคือ คำว่า Yesterday

แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้ว

3. The correct answer is C คำว่า Good ต้องตามด้วย

Preposition “at”  Good+at แปลว่า เก่งเรื่อง …. 

4. The correct answer is C. speculate + about และหลัง preposition เป็นคำนาม / กลุ่มคำนาม นั่นคือ 

what causes sunspots คำตอบจึงเป็น about what

5. The correct answer is B. ในประโยคนี้จะต้องอยู่ในรูป

ของ passive voice (ประโยคถูกกระทำ) ในที่นี้จดหมายถูก

ส่งเมื่อ 2 วันก่อน จึงอยู่ในรูป S + was + V3  (The letter เป็น singular noun ตามด้วย singular verb 

จึงใช้ was)

6. The correct answer is C. ในข้อนี้ต้องตอบในรูป present simple ดังนั้น looks จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

(เมื่อประธานเป็น she verb จำเป็นต้องเติม -s/-es) 

 ึ7. The correct answer is A. ในประโยคเรามี Verb แล้วคือlooks และ Adj. คือ ugly ในที่ว่างคำที่จะเติมได้คือ Adv. ที่จะมาขยาย Adj. อีกที ดังนั้น Awfully จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

8. The correct answer is C. There are ต้องตามด้วย Plural noun ซึ่งจะเหลือคำตอบที่เป็นไปได้คือ C กับ Dแต่ much ตามด้วยนามที่นับไม่ได้ซึ่ง girls นับได้ จึงผิดไปเหลือคำตอบที่ถูกต้องคือ many girls 

9. The correct answer is D. any ใช้ในประโยคปฎิเสธและประโยคคำถามตามด้วยนามที่นับได้และนับไม่ได้ 

10. The correct answer is B. drives เป็น verb ช่องว่างที่เหลือจะต้องตามด้วย adv ซึ่งก็คือ carefully นั่นเอง.

Loading

Leave a Reply