ทิปเรียนอังกฤษง่ายๆที่ควรรู้กับพี่ LX ตอนที่ 3: 5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test)

Submitted by Language Express

5 ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test)

การสอบฟังภาษาอังกฤษส่วน ใหญ่ มักจะให้เราฟังโจทย์เพียงครั้งเดียว เพราะฉะนั้น เราต้องใช้สมาธิในการทำข้อสอบฟังเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆ ที่จะทำให้การสอบฟังดูง่ายขึ้น เพราะนี่เป็นแบบแผนของข้อสอบฟังส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเมื่อเข้าสู่การสอบ

  1. ในบางครั้งการสอบฟังมักให้ข้อมูลที่เป็นเท็จก่อนที่จะเข้าสู่ข้อมูลที่เราต้องการคำตอบ เช่น บทสนทนาเกี่ยวกับเวลา อาจให้ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องอดีตก่อนจะเข้าสู่คำตอบที่เราต้องการซึ่งเป็นปัจจุบัน เช่น คำถามถามว่า

     How many clients does the woman have?

        a. Two

        b. Three

        c. Four

        d. Five

     ส่วนบทสนทนาที่ใช้จะเป็นในลักษณะนี้

     Man: Hey Cindy. How are you doing with your new business?

     Woman: Hey Craig. It’s going well. I signed up two new clients last week. And now I have five total.

     Man: Wow. Five already. That’s great….

     ซึ่งคำถามข้อนี้ควรจะตอบ “Five” แต่บางคนอาจจะเลือกตอบ “Two” เพราะเลือกจะตอบข้อมูลแรกที่ได้ยินได้

2. การให้ข้อมูลที่ดูเกือบจริง ซึ่งจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้สอบ (โดยส่วนใหญ่มักใช้คำ Adverb) เช่น ในบทสนทนา อาจมีการกล่าวว่า นาย A อาจมาสาย และในคำถามอาจถามว่า นาย A มาสายหรือไม่ ซึ่งในบทสนทนาไม่ได้ชี้ขาดว่านาย A มาสายหรือไม่ หรือตัวอย่างบทสนทนาระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเกี่ยวกับราคาสินค้าและการขึ้นภาษี

     Woman: (Continuing discussion) It’s not just food. My electricity bill’s soaring, and I read this morning that garbage collection is going up 15% next year. I don’t know how I’m going to afford it.

     Man: Me either. My salary can’t keep up with the inflation. Our family has to cut back on lots of things. We discussed with our cable television, and we’re going down to one car soon.

     คำถามจะถามว่า What does the man plan to do?

       a. Get rid of his second car

       b. Stop paying for his cable TV

       c. Request a salary increase

       d. Buy some eggs

     ข้อนี้มีคำตอบที่เป็นไปได้ 2 ข้อ คือ a และ b ผู้สอบอาจเกิดความสับสนจากข้อมูลที่ได้ฟังมา แต่คำตอบที่ถูกต้อง คือ a เพราะจากบทสนทนา ผู้ชายกล่าวถึงการพูดคุยกับเรื่องการใช้จ่าย cable TV แต่ไม่ได้บอกว่าจะเลิกใช้ แต่สิ่งที่ตั้งใจจะทำคือ ลดจำนวนรถยนต์ลงเหลือเพียงแค่ 1 คัน

3. บางครั้งในการสอบฟัง บทสนทนาอาจมีการยืดเรื่องให้ยาวออกไป หรือให้ฟังข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับโจทย์เป็นเวลาพักหนึ่ง เพื่อหลอกล่อให้เราเสียสมาธิในการหาคำตอบ และให้ข้อมูลที่เป็นคำตอบแบบรวดเร็วในช่วงที่เราลืมฟังได้ 

4. แม้ว่าบางครั้ง โจทย์อาจเป็นอย่างข้อสาม ที่ให้เราฟังนานๆ ก่อนจะโผล่งคำตอบตอนที่เราไม่ได้ฟัง อาจมีบางครั้งที่คำตอบอาจอยู่ในตอนต้นสุดของบทสนทนาก็เป็นได้

5. ส่วนใหญ่ในการสอบฟังภาษาอังกฤษ ผู้ฟังจะได้รับคำตอบที่ไม่ใช้คำตรงกับในตัวเลือก ฉะนั้นจงฟังถึงความหมายแทนที่จะฟังแค่ว่าบทสนทนาพูดคำอะไรออกมา เช่น บทสนทนานี้

     Woman: Hello, XYZ accounting? Could I speak to Craig Robinson, please?

     Man: Mr. Robinson’s in the meeting right now. Can I put you through to his voicemail?

     Woman: No, thanks. I’ll try back later. I just have a couple of quick questions about the deduction of my taxe return.

     Man: Oh, maybe another accountant could help you. I think Jina Bower can answer your questions. Yes, she’s in. Hold on a second. I’ll transfer you.

     คำถามจะถามว่า What does the woman want to do?

       a. Pay taxes

       b. Get information

       c. Find a job

       d. Answer questions

     ซึ่งคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ “Get information”

***(แก้ไข) เพิ่มเติมตัวอย่างบทสนาในข้อ 2

Loading